1. ÄNDAMÅL 

Amatörryttarklubbens ändamål ska vara att verka för främjandet av galoppsporten i allmänhet och amatörsporten i synnerhet, samt att härvid tillvarata amatörryttarnas intressen. 

2. STYRELSEN 

Klubbens angelägenheter handhas gemensamt av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen väljs på ordinarie vårmöte och då på en tid av två år samt avgår växelvis fyra vartannat år. Därvid avgår ordförande och skattmästare det ena året och vice ordförande och sekreterare det andra året. Avgående funktionär kan återväljas. Styrelsen får adjungera personer att delta i styrelsens arbete utan att ha rösträtt. 

Styrelsen äger utse arbetsutskott inom och/eller utom sig. 
Ordförande ska på ett opartiskt sätt leda klubbens styrelsemöten och allmänna möten, övervaka att fattade beslut verkställes samt vid behov företräda klubben. Vice ordförande träder genast i funktion vid förfall för ordföranden. Skattmästaren ska föra klubbens räkenskaper och förvalta dess medel. Skattmästaren för klubbens medlemsmatrikel. 

3. MEDLEMMAR 

Klubben består av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemskap erhåller den som innehar eller innehaft amatörryttarlicens utfärdad av Svensk Galopp. Som medlem kan även inväljas person som aktivt medverkar i arbete för klubben eller dess ändamål, som ordinarie allmänt möte finner lämplig. Hedersmedlem blir den som på förslag av styrelsen väljs av ordinarie allmänt möte. Ständig medlem blir den medlem som för ett belopp motsvarande tio gånger ordinarie årsavgift tecknar sig för ständigt medlemskap i klubben. Sådant medlemskap gäller för livstid. 

4. SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder vid behov. Ordinarie allmänna möten hålls årligen två gånger – ett vårmöte under tiden februari-april och ett höstmöte under oktober-november. Vårmötet utgör klubbens årsmöte. Extra allmänt möte hålls då styrelsen så anser erforderligt eller då minst fem av klubbens medlemmar så påkallar genom skriftlig ansökan till styrelsen. Därvid ska det ärende anges för vars behandling det extra mötet påkallas. Extra allmänt möte ska hållas inom en månad efter det att styrelsen mottagit en skriftlig framställan härom. Kallelse till allmänna eller extra allmänna möten sänds per e-post till medlem med känd e-postadress och per post till övriga, och ska vara medlemmarna tillhanda minst tio dagar i förväg. Förslag till dagordning bifogas kallelsen. På extra allmänt möte får till beslut endast tas upp de ärenden som angivits i den med kallelsen bifogade dagordningen. 

5. BESLUT OCH RÖSTRÄTT

Allmänt eller extra allmänt möte är beslutsmässigt när minst tio av klubbens medlemmar är närvarande. Beslut fattas – om ej annat framgår av dessa stadgar – med enkel majoritet. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst. 

6. AVGIFTER

Årsavgiften fastställs på ordinarie höstmöte och avser kommande år. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

7. BOKSLUT OCH REVISION

De medel som står till klubbens förfogande ska användas för att främja klubbens ändamål. Klubbens räkenskapsår löper per kalenderår. För revidering av klubbens räkenskaper och verksamhet väljs på ordinarie vårmöte två revisorer på en tid av två år. De avgår växelvis vartannat år. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i detta val. Avgående revisorer kan återväljas. Klubbens årsredovisning fastställs av ordinarie vårmöte. 

8. FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av ordförande och annan styrelseledamot i förening eller av skattmästaren och sekreteraren i förening. Styrelsen kan – dock för högst ett år i taget – besluta om annan ordning beträffande rätten att teckna klubbens firma.

9. VALBEREDNING

Vid ordinarie vårmöte väljs en valberedning vars uppgift är att till kommande år föreslå lämpliga kandidater till ledamöter i styrelsen samt till revisor.

10. REPRESENTATION I ANNAN ORGANISATION

Då Amatörryttarklubben äger representation i annan organisation ska klubbens representant(-er) utses av styrelsen. 

11. UTESLUTNING OCH UTTRÄDE UR KLUBBEN

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller i övrigt skadar klubbens eller galoppsportens goda anseende, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Detsamma gäller medlem som oaktat anmaning ej erlagt årsavgift två år i följd. Såväl utesluten medlem som medlem som själv önskar utträda ur klubben ska till skattmästaren omgående återlämna klubbmärket och andra utfärdade bevis på medlemskap i Amatörryttarklubben. Medlem som på egen begäran utträtt ur klubben äger återinträde i klubben mot att dubbel årsavgift erläggs för året vid återinträdandet. Medlem som uteslutits av styrelsen och inte låter sig nöjas med beslutet kan överklaga detta genom att begära att ärendet ska tas upp på nästa allmänna möte eller på ett extra allmänt möte. Under tiden mellan styrelsens beslut och det allmänna mötets beslut är medlemmen avstängd. 

12. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTMÄRKE

Klubbens emblem är en jockeymössa, svart och röd fyrdelad, med ett hästhuvud och bokstäverna ARK i guld. Emblemet får endast bäras av medlem i Amatörryttarklubben. Till medlem som gjort sig därtill förtjänt kan styrelsen utdela förtjänstmärket Den Gyllene Mössan, som utgörs av klubbens emblem omgärdat av två lagerkvistar i guld.

13. KLUBBENS UPPLÖSNING

För klubbens upplösning krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten varav det ena ska vara ordinarie vårmöte. På respektive möte ska beslut fattas med två tredjedelars majoritet beräknat på antalet närvarande röstberättigade. Vid klubbens upplösning ska klubbens medel användas för främjande av i första paragrafen angivna ändamål. 

14. STADGEÄNDRINGAR

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten varav det ena ska vara ordinarie vårmöte. På respektive möte ska beslut fattas med två tredjedelars majoritet beräknat på antalet närvarande röstberättigade.

Dessa stadgar är senast ändrade den 21 november 2013. 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej